Elismerések az ünnepen: Szekó József Mohács posztumusz díszpolgára

2020. augusztus 21. péntek 10:02

Elismerések az ünnepen: Szekó József Mohács posztumusz díszpolgára

A Szent István napján tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át a városi elismeréseket. Szekó József, Mohács néhai polgármesterét posztumusz díszpolgári címmel tüntették ki.

 

Mohács Város Díszpolgára Kitüntető Cím

A Mohács Város Díszpolgára Kitüntető Cím adományozásának célja a város fejlődéséért kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerése, illetve a város hírnevének öregbítéséért kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerése.

Csorbai Ferenc, Mohács még hivatalban lévő polgármestere javaslatára Szekó József részére Mohács Város Díszpolgára Kitüntető Címet adományozta a testület még tavaly.

A képviselő-testület viszont akkor arról is rendelkezett, hogy a posztumusz elismeréssel járó emlékérem és oklevél a kitüntetett hozzátartozói részére az augusztus 20-ai ünnepi képviselő-testületi ülésen adják át.

Ez így is történt, az elismerést Csorbai Ferenc polgármester, Pávkovics Gábor alpolgármester és a város aljegyzője adta át Szekó József özvegyének. Az ünnepélyes eseményen jelen volt Szekó József édesanyja, gyermekei és unokái is.

Mohács Város Tisztelete Jeléül Kitüntető Díj

A Mohács Város Tisztelete Jeléül Kitüntető Díj különösen
- a város érdekében kifejtett tevékenységért,
- a városban működő közcélú szervezetekben végzett kiemelkedő tevékenységért,
- a kiemelkedő művészeti tevékenységért,
- a város gazdasági és szellemi életének fejlesztéséért,
- a város műemlékeinek, építészeti és természeti értékeinek megóvása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért adományozható.

Udvarácz Mátyásné (szül. Szajcsán Irén)

1955. április 24-én született Mohácson. 1975-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett orosz-szerb-horvát nyelvtanári, 2007-ben a pécsi Tudományegyetem balkán-szakértő/iszlám szakirányán diplomát. Horvát, szerb és orosz nyelvből felsőfokú, német nyelvből középfokú, angol nyelvből alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Munkáját 1976-ban a versendi Általános Iskolában kezdte nyelvtanárként, majd 1983-tól a park Utcai Iskolában, 1985-től pedig a Széchenyi István Általános Iskolában dolgozott. 1996-tól a mohácsi Podravka International Kft.-nél dolgozott titkárnő, tolmács, Pr-os munkakörben. 2006-tól az Ifjúsági Centrumban szabadidő szervezőként hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozott. 2007-től Ausztriában egy kétgyermekes családnál foglalkoztatták „házi pedagógusként". 2008-tól az MBT Magyarország Kft. zágrábi képviseletén dolgozott menedzser asszisztensként. 2013-tól tárlatvezető a Busóudvarban, 2014-től a TKKI Budapest - IOKK Mohácsi Koordinátora.

Élete, munkája igen sokrétű, szerteágazó. 1992 és 1995 között Mohács adott otthont a

„Duna Béke-híd" nemzetközi alapítványnak, ahol aktív önkéntesként tevékenykedett. A háborút megélt horvát és szerb pedagógusok, diákok számára workshopokat, nyári táborokat szerveztek az erőszak elleni küzdelem, a béke és a tolerancia jegyében. Családegyesítő program keretében szétválasztódott szerb, horvát családoknak biztosították a találkozás körülményeit és anyagi feltételeit.

Az első ciklusban országos szinten képviselte a horvát nemzetiséget, mint a mohácsi Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke (1994. és 1998. között), valamint a nemzetközi kapcsolatok bizottságának tagja volt. 2014-től 2019-ig a Mohácsi Horvát Önkormányzat elnöke volt.

Aktív tagja volt egy kórusnak. Munkáját, a rábízott feladatokat mindig lelkiismeretesen, magas színvonalon végezte. Idegennyelv tudásával, tolmácsolással sokszor és nagyban segítette a mohácsi önkormányzat horvát kapcsolatait. Több évig a Továbbtanuló horvát (sokac) fiatalokért alapítványának kuratóriumi tagja volt és sokszor segítette, támogatta az alapítványhoz pályázó horvát (sokac) fiatalokat. Emberszeretete, mindig segítőkész, határtalanul jóindulatú egyénisége domináns tényezője volt aktív munkájának, sőt egész életének. Végtelenül szimpatikus, kiegyensúlyozott, pozitív hozzáállása az élet dolgaihoz, minden ember számára példaértékű és dicséretes.


Mészáros Zita 


2004-ben jelentős szerepet vállat abban, hogy a Bukovinából idetelepített, Mohácson élő székelyek kulturális közössége, a Bukovinai Székelyek Mohácsi Baráti köre megalakulhasson. A folyamatban segített előző civil szervezeti tapasztalataival, valamint az édesanyjától megtanult bukovinai hagyományőrző kultúra nyomainak megtartásával. Intézményi és személyi támogatásával számos hazai és országhatárainkon is túlnyúló rendezvény létrejöttét segítette.

Tevékenysége, kulturális - és közösségszervező szakértelme mind a bukovinai székelyek hagyományainak megőrzésében, mind pedig Mohács város kulturális jó hírének közvetítésében példaértékű.

Személyesen közreműködött annak a kopjafának az állításában, melyet az 1944-ben Szabadkán lemészárolt 42 bukovinai férfi és családfő emlékére emeltek a Rókus kápolna mellett. Emellett nagy szerepe volt abban, hogy a vezetése alatt álló Ifjúsági Centrumban megrendezésre került az Országos Székely bál.

Az Ifjúsági Centrum otthon adott - többek között - a rendkívül színvonalas székely mesemondó versenynek, a Bukovinai Betlehemesnek („Csobányolás") és évről-évre helyet kap a Mádéfalvi veszedelem évfordulójakor tartott koszrúzást követő ünnepség.

A programok szervezésében Mészáros Zita minden alkalommal jelentős szerepet vállalt.
Az Ifjúsági Centrumban havonta egyszer találkozik a „maroknyi" mohácsi székelység, hogy bemutathassa tevékenységét, folklórját.

 

Varga Gábor

Varga Gábor 2003. óta dolgozik Mohács Város Önkormányzata intézményeiben. Sorkatonai szolgálatát - polgári szolgálatosként - az Egyesített Szociális Intézményben, illetve az akkor még működő Bartók Béla Művelődési Központnál teljesítette.
Polgári szolgálata letöltését követően a Művelődési Központ technikusaként és gépkocsivezetőjeként dolgozott, majd az intézmény megszűnését követően a Duna Irodaházban látott el hasonló feladatokat, illetve végzi azt jelenleg is. A közel húsz esztendős intézményi jogviszonya alatt munkáját az igényesség, megbízhatóság, mindenkor feltétel nélküli és azonnali szolgálatkészség, pontosság, alázat, és magas szakmai színvonal jellemezte/és jellemzi jelenleg is.

A reá bízott feladatokat mindig maradéktalanul és késlekedés nélkül teljesítette és teljesíti. A reá bízott technikai eszközöket, és egyéb vagyonelemeket szakszerű gondossággal, hozzáértéssel, sajátjaként kezeli, rendszeresen gondozza és folyamatosan karbantartja. Közreműködése, gondos és mindenkor jól végzett technikai előkészítése hozzájárult ahhoz, hogy a városi rendezvények, ünnepségek évtizedeken keresztül zökkenőmentesen, és magas szakmai színvonalon valósulhattak meg.

A Duna Irodaház gondnokaként arra törekedett, és teszi ezt most is - hogy az intézmény zavartalanul működjék. E körben kifejtett mindennapos teendői sok esetben komoly fejlesztési akciókat takarnak, amelyek tervezést, menedzselést kívánnak. Menedzselés, amiben van előrejelzés, tervezés, látás, szervezés, a kulcsok hatalmával való élés, utasítás adás, ellenőrzés, a munkatársak tevékenységének szakszerű és hatékony összehangolása.

Az intézmény gondnokaként mindenkor eredményesen és sikeresen sáfárkodik a reá bízott emberi, a pénzügyi, anyagi, és tárgyi erőforrásokkal. Ennek egyik kiemelkedő példája az intézmény energia-felhasználásának optimális kezelése, az épület állagának folyamatos megóvása érdekében kifejtett fáradhatatlan tevékenysége, a napi javítások és karbantartások elvégzése.


Ugyanez mondható el a reá bízott gépjárművekről is. Gépkocsivezetőként mindig készségesen segítette a vele utazókat, miközben folyamatosan oldott meg ügyintézői, árubeszerzéssel kapcsolatos feladatokat is.

Mohács Város Köznevelési és Közművelődési Díja

 

Rónai Vilmosné


1960.03.10-én született Majs településen, egy pedagógus házaspár első gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait szülőfaluja iskolájában végezte, majd felvételt nyert Pécsre, a Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola német nemzetiségi középfokú óvónőképzőjébe. A sikeres érettségi és szakmai vizsga után Pécsen a Dugonics Utcai Német Nemzetiségi Óvodában helyezkedett el óvónéninek. Házassága és élethelyzete 1984-ben Mohácsra, a Park Utcai Óvodába hozta, ahol nyugdíjba vonulásáig alázattal, nagy odaadással, elkötelezettséggel végezte munkáját. Eleinte beosztott óvónőként, majd szakmai munkaközösség-vezetőként, később a minőségfejlesztési és irányítási team vezetőjeként, melyek mellett ellátta az óvoda általános vezetőhelyettesi feladatait és végül megbízott óvodavezetőként tett azért, hogy jóravaló, nyitott, értékeket követő gyermekeket neveljen. Szakmai tudását a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben, majd a Szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán gyarapította.

A hosszú évek során élete meghatározó részévé vált családja mellett az óvodapedagógusi szolgálat. A gyermekek nevelése, tisztelete, a német hagyományok, szokások, maga a nyelv szeretetére nevelést kiemelt helyen kezelte és máig is kezeli a mindennapokban. Hiszi és vallja, hogy a közös óvodai tevékenységek öröme, a jó munkatársi kapcsolatok, és a teljes óvodai lét folyamatosan formálta őt és elfogadó, szolgálatkész emberré tette.

Alapító és máig is aktívkórustagja a Mohácsi Német Önkormányzat, - Singende Quelle - kórusának. A jó hangulatú próbák, a tájnyelvi megnyilatkozások, a kedves sváb népdalok, a német világi és templomi művek, a kórusvezető szaktudása, és a csodás fellépések során lehetősége volt és van, még mélyebben megélni azokat a sváb hagyományokat, melyeket gyerekkorában megismert. Szívesen vállal feladatokat a német önkormányzat rendezvényein -Dunamenti Halfesztivál, EmsigeHände, valamit óvodáscsoportjaival rendszeresen látogatja a német önkormányzat házát.

Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el a gyermekektől, az óvodapedagógusi hivatástól. 2018 szeptemberétől, részmunkaidőben dolgozik a Szent Ferenc Katolikus Óvodában, mint német nemzetiségi óvodapedagógus. A gyermekek érzelmeinek, élményeinek, a csodás világunk képi megjelenítését - a rajzolást, festést, mintázást, kézimunkát - kiemelt helyen kezeli a mindennapokban. Ennek köszönhetően mind helyi, megyei és országos szinten is sikeres rajz és képzőművészeti pályázatokon vettek részt óvodásai.

„Ági néni" több, mint 40 éve kiemelkedően és elkötelezetten végzi a német nemzetiség létet meghatározó táncok, énekek, hagyományok ápolását, a német nyelv megszerettetését, valamint a gyermekek iskolai éltre való felkészítését. Életútját, szakmaiságát, fáradhatatlan hivatás és gyermekszeretetét figyelembe véve terjesztjük elő, a köznevelésben tett szolgálata elismeréseként a díj adományozására.

 

Mohács Város Sport Díja

Schatzl Nadine 


Németországban született 1993. november 19-én, tízéves korában, Mohácson kezdett el kézilabdázni Arató Bélánál és feleségénél. 2008-ban az Országos Serdülő Bajnokságban játszottak a Győri ETO-val Mohácson, ahol felfigyeltek rá és elhívták Győrbe játszani.

A Győri Audi ETO-nál először Hornyák Lajos serdülőcsapatában, majd egy évvel később egy korosztállyal feljebb, Róth Kálmánnál kapott szerepet. Öt év kőkemény munka után, az akkor még mindig csak tizenhat éves Nadine már rendszeresen a felnőtt csapattal edzett, sőt néha mérkőzésen is megmutathatta magát.

2012-ben aztán a Veszprém Barabás Duna Takarék KC csapatával vágott neki az első osztálynak, majd 2015-ben elfogadta a Ferencváros hívását, ahol azóta is alapember, s a válogatottban is rendszeresen számítanak rá. Jelenlegi csapata: FTC-RailCargo Hungaria. Felnőtt klubjai: Mohácsi UKSE, Győri Audi ETO KC, Veszprém Barabás Dunatakarék KC, Érd. A felnőtt válogatottban 2014-ben mutatkozott be, azóta tizenháromszoros válogatott, válogatott góljainak száma 25. A magyar válogatottban 2014-ben mutatkozott be, első világeseménye amin részt vett, a 2016-ös Európa-bajnokság volt.

A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége megválasztotta a 2019-es év legjobb kézilabdázójának. Eredményei: BL ezüstérem (2012),EHF kupa 3. hely (2015),Magyar bajnok (2011, 2012),Magyar bajnoki bronzérmes (2014, 2015),Magyar Kupa győztes (2011, 2012, 2017),Magyar Kupa bronzérmes (2013, 2015),Junior VB 3. hely (2012). Mohács Város Sportdíjára Horváth Ildikó és Pávkovics Gábor tett javaslatot.

 

MOHÁCS VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ

Az Év Rendőre Díj

 

Molnár Attila címzetes rendőr főtörzszászlóst, a Közrendvédelmi Osztály, Járőr- és Őrszolgálati Alosztály szolgálatparancsnoka

Molnár Attila c. r. ftzls. 1998.07.01-jén kezdte hivatásos szolgálatát a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Mohácsi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztály állományában járőr (ellenőrző) beosztásban, majd a Közrendvédelmi Osztály állományában járőr, járőrvezető. 2007.04.01-jétől szolgálatparancsnoki beosztásba került, a mai napig ebben a beosztásban teljesíti szolgálatát.

Feladatait maradéktalanul, precízen, jó színvonalon látja el. Az alosztályvezető távollétében önállóan irányítja a közterületi állományát, szervezi a feladat ellátást. Szolgálat ellátással kapcsolatos észrevételei, javaslatai építő jellegűek, problémamegoldásra irányulnak. A határidőre elkészített munkáira mindig a precizitás és a szakértelem, az igényesség a jellemző. Szakmai felkészültsége átlagon felüli, így az újonnan kinevezésre kerülő rendőrök képzésében is jelentős szerepet vállal.

A kapott utasításokat, parancsokat mindig megfelelően hajtja végre, vezetőivel lojális, alakias, egyúttal példamutatóan fegyelmezett.

Az új jogszabályok, rendőrségi normák elsajátításában élen jár, az ismereteit, tapasztalatait a gyakorlati alkalmazásokban példásan beépíti, ezeket a vezetői döntések előkészítése kidolgozása és azok végrehajtása során is magas szinten abszolválja.

Az eltelt 22 év során szolgálati fellépése, rendőri magatartása, példamutatása határozottan hozzájárult Mohács város közbiztonságának megteremtéséhez és fenntartásához.

Az Év Tűzoltója Díj

 

Jáger Balázs tűzoltó zászlós

2008. február 18-án közalkalmazottként kezdte pályafutását a Mohácsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságon. Az alapfokú szakmai tanulmányok befejezését követően, 2008 júliusától már mint hivatásos, beosztott tűzoltó folytatta munkáját és elöljárói már szolgálati ideje legelején láthatták, hogy egy sokra hivatott személlyel bővült a parancsnokság állománya.

Rátermettsége alapján középfokú szakmai képzésre került beiskolázásra. A tűzoltó technikusi képzést 2012-ben kiemelkedő eredménnyel végezte. Munkáját szerparancsnokként, és megbízással rajparancsnokként folytatta, mely beosztásokban magas szintű felelősségtudatosság és szakmaiság jellemezte, jellemzi. Segítségére, szakmai véleményére minden esetben számíthatnak beosztottjai.
Szolgálatparancsnoka mindig számíthat rá a szolgálati csoport irányítása tekintetében is. A csoportban az elismerésre javasolt munkájának is köszönhetően folyamatos szakmai fejlődés tapasztalható.

Jáger Balázs a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Tűzoltási és Mentési Szakcsoportja szoros együttműködésben a Pécsi tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Műveleti Medicina Tanszék Honvéd- katasztrófa és Rendvédelmi Orvostani Tanszéki csoportjával kidolgozott három lépcsős disastermedic képzésen is részt vett. Az ott megszerzett tudásnak köszönhetően egy káreset, beavatkozás során egyértelműen fel tudja ismerni a sérüléseket, célirányosan tud kommunikálni a sérültekkel és készségszinten tudja használni a mentőeszközöket is. Felkészültségére a bajban nem csak a káresetek sérültjei, de a bajba jutott tűzoltó bajtársak is bizton számíthatnak.

Évek óta oszlopos tagja a mohácsi hivatásos tűzoltóparancsnokság csapatának a megyei tűzoltó szakmai versenyeken. A 2019. évben irányításával a mohácsi csapat első helyezést ért el a megyei versenyen, így ők képviselhették megyénket az országos megmérettetésen is.

Jáger Balázs szakmai pályafutását kiemelkedő feladatellátás, rátermettség, felelősségtudat jellemzi, ezért méltó példaképe tűzoltó bajtársainak.

 

Az Év Vízirendőre Díj

 


Gadányi Attila r. ftzls.


Gadányi Attila r.ftzls. szakközépiskolai tanulmányait a mohácsi Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskolában folytatta, majd sikeres érettségi vizsgát tett. A rendőri szolgálatát 1992. szeptember 15-én a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Mohácsi Vízirendészeti Rendőrkapitányság Mohácsi Vízirendészeti Őrsén kezdte meg, ahol azóta is dolgozik. Jó képességeinek köszönhetően viszonylag hamar magasabb beosztásokba került, jelenleg szolgálatirányító parancsnoki beosztást tölt be. 2020. január 1-jén átvehette a 35 éves munkaviszonyára járó jubileumi jutalmát.

A rendőri szolgálatban eltöltött közel 28 év alatt gyakran került kapcsolatba állampolgárokkal, intézkedéseire minden esetben a kulturáltság, empátia volt jellemző. Magatartásával sem szolgálatban, sem szolgálaton kívül probléma nem merült fel.

Munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki. Parancsnokaival szemben udvarias, tisztelettudó. A rendőri pályát élethivatásként választotta.
Szolgálatirányítóként a rá bízott állományt jól felügyeli, kiemelkedő szakmai tudásával és tapasztalatával a járőri intézkedések jog- és szakszerű végrehajtását segíti.

Szolgálati feladatait - elméleti ismereteihez és gyakorlati tapasztalataihoz mérten - pontosan, folyamatosan kiegyensúlyozottan, nagy körültekintéssel, a törvényesség szem előtt tartásával valósítja meg.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság működési területét, ezen belül kiemelten a Mohácsi Rendőrőrshöz tartozó folyamszakaszt és annak területét az eltelt időszak alatt kiválóan megismerte. Szakmai tevékenységével, tapasztalatával, helyismeretével a fiatal állománynak példát mutat.

 

EQM